Výstavba spodní výpusti na vodním díle Jordán v Táboře

Iva Nováčková, studentka Fakulty stavebení, ČVUT v Praze
Malá anketa k vypuštění nádrže Jordán - výsledky


         Údolní nádrž Jordán je první nádrží ve střední Evropě, která byla vybudována k zásobování města vodou. Vznik historické nádrže Jordán na Tismenickém potoce je v historických pramenech uváděn v roce 1492. Nádrž má sypanou hráz výšky téměř 20 m s velmi strmým sklonem vzdušního líce. Těleso hráze je již dlouhou dobu významnou, velmi frekventovanou a obtížně nahraditelnou dopravní tepnou, spojující dvě části města Tábor.
         Hlavním dlouhodobým nedostatkem VD Jordán je, že již více než 170 let nemá nádrž s objemem vody větším než 3 mil. m3 a hloubkou nádrže až 15 m funkční spodní výpust.
         Jordán se využíval pro chov ryb. Výlovy Jordánu byly nejčastější příležitostí pro otevření spodní výpusti sloužící k vypuštění nádrže. V roce 1830 bylo využito výpustní zařízení při výlovu naposledy. Po tomto datu již nádrž nebyla vypuštěna a výpustná dřevěná potrubí byla zřejmě postupně zanášena a devastována. Poloha těchto potrubí není známa a jejich obnova není reálná. Zřízení nové spodní výpusti tělesem hráze při stavu nevypuštěné nádrže by bylo velmi riskantní hlavně pro celkovou stabilitu a těsnost hráze. Znamená to, že nádrž je v současné době nevypustitelná.
         V srpnu 2002 bylo město Tábor postiženo povodněmi a bylo zařazeno mezi strukturálně postižené regiony. To byl také jeden z důvodů proč město Tábor dne 23. 12. 2004 zažádalo o povolení stavby „Obnova retenční nádrže Jordán - 1.etapa - spodní výpust“ a o povolení mimořádné manipulace na retenční nádrži Jordán nad rámec schváleného manipulačního řádu po dobu výstavby. Účelem stavby je zřízení spodní výpusti, která je důležitým provozním prvkem vodního díla, tak i prvkem pro zajištění jeho bezpečnosti, zejména při povodních, krizových a mimořádných situacích. Cílem vybudování spodní výpusti je standardizace podmínek vodního díla daného významu ve vybavení funkčními objekty, výrazné posílení bezpečnosti vodního díla a území pod ním a možnost snížení hladiny v nádrži, a tím zvýšení celkové retenční kapacity nádrže.
         Dílo z hlediska technicko-bezpečnostního je zařazeno do III. kategorie. Ve smyslu vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla, musí být každé vodní dílo, které zadržuje nebo může zadržovat vodu, vybaveno funkční spodní výpustí. V případě nádrže Jordán rozsah technicko-bezpečnostního dohledu se může blížit, případně i v některých směrech překročit péči o vodní dílo II. kategorie. Z vyjádření odborného posudku technického stavu díla zpracovaného firmou Vodní díla – TBD a.s. ze dne 15.2.2005 je absence funkční spodní výpusti stavem dále neudržitelným. Dnes nelze pod hranou přelivu manipulovat s hladinou – ať již z účelu vytvoření retenčního objemu pro zachycení části povodňových průtoků, tak např. nelze vyprázdnit nádrž pro případ potenciálně nastalého havarijního stavu této velmi staré a na dnešní poměry v parametrech velmi smělé konstrukce hráze. Hráz je sice v současnosti dle posudku stabilní, její daleko smělejší parametry než je dnes obvyklé a také její stáří, vedou k nutné obezřetnosti.
         Po výstavbě spodní výpusti je v rámci 2. etapy obnovy retenční nádrže uvažováno i s celkovým odbahněním nádrže (v 1. etapě je řešeno pouze místní odbahnění v prostoru hráze a v prostoru stavby v nádrži). Hlavní cíle odbahnění Jordánu je snížení trofické zátěže, zvýšení kvality vody a zvětšení retenčního prostoru.
         Stavba bude provedena podle navrženého projektu stavby vypracovaného firmou VH-TRES s.r.o. z Českých Budějovic.
         Vypuštěním VD Jordán dojde k dočasnému narušení biotopu zjištěných zvláště chráněných živočichů škeble rybničné a mníka jednovousého. Podmínky Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR) jsou, aby se vybudovala hrázka ve střední části rybníka, která bude během stavby zadržovat vodu ve střední a severní části nádrže a aby došlo k přenosu živočichů z jižní části nádrže do severní.
         Spodní výpust bude řešena liniovou, převážně podzemní stavbou, která umožní vypouštění nádrže z jejího nejhlubšího místa obchvatem za pravobřežním zavázáním hráze s konečným vyústěním vpravo od vodopádu bezpečnostního přelivu do koryta Tismenického potoka a bude ražena tunelářským způsobem tj. s odstřely. Bude se jednat o tunel délky 208,2 m.
         Město Tábor jako investor zažádalo o poskytnutí finančních prostředků z evropských zdrojů z Operačního programu Infrastruktura, neboť takto finančně náročnou stavbu financovat pouze z rozpočtu města není možné. Přepokládané náklady stavby činí asi 96 mil. Kč. Zatím se nepodařilo dotaci získat, realizace spodní výpusti závisí na získání finančních prostředků. Předpokládá se koncem roku 2006.


Výsledky ankety k vypuštění nádrže Jordán

Zpět na článek

         Výsledky ankety k projektu na Jordánu zpracované ke konci října roku 2006 (kde dni 25.10.2006). Anketa byla umístěna zde na těchto webových stránkách a vyplnilo ji celkem 286 lidí za dobu 6 měsíců. Jednotlivé otázky kladené v anketě jsou patrné z následujících vyhodnocení odpovědí.

1) Bydlíte nebo pracujete v Táboře a jeho okolí?

2) Zajímáte se o vodní dílo Jordán?

3) Jaký máte názor na vybudování spodní výpusti na vodním díle Jordán?

4) Myslíte, že je tento projekt důležitý z hlediska bezpečnosti lidí v okolí?

5) Bude se Vás tento projekt přímo dotýkat?

6) Zajímá Vás, jestli se po vypuštění jižní části nádrže najde na dně něco z 2. světové války?

Co předpokládáte, že bude nalezeno na dně Jordánu?

         Nejčastější odpovědi byly: granáty, výbušnice, staré helmy, zbraně, armádní automobilová technika, střelivo, odpadky, starý stavební materiál, předměty osídlení předchozích generací, starý bicykl, vagón, tank, nějaké dokumenty, historické předměty, pneumatiky, miny.

7) Myslíte, že je v Táboře v současné době důležitější realizace jiného projektu než je Jordán?

8) Z jakých zdrojů víte o projektu na Jordánu?

9) Jste muž – žena

10) Váš věk

11) Jaké je Vaše vzdělání?

        Na závěr bych chtěla uvést odpovědi na některé otázky, kde lidé vyjadřovali své názory.

        Na otázku, jestli znají důležitější projekt v Táboře než je Jordán, odpovídali občané Tábora, že by chtěli raději opravit některé silnice, vybudovat protipovodňová opatření na řece Lužnici v některých úsecích, výstavba průmyslové zóny, urychlit projekt na třídě 9. května, dětské hřiště, pěší zóny, nové centrum zábavy a další.

        Jako nejčastější odpověď na otázku: z jakých jiných zdrojů se lidé dověděli o projektu na Jordánu, bylo ze stavební fakulty, od pana docenta Satrapy, od lidí z okolí, od pani ing. Randové, z odkazu na webových stránkách města Tábor atd.

        Občané města Tábor doufají, že projekt bude probíhat bez komplikací a bude provedeno to co je navrženo. Několik občanů tomuto projektu fandí a poukazují na povodně 2002, kdy se ukázala velká síla vody a bez možnosti vypuštění by mohla být nádrž v budoucnu velmi nebezpečná.

         Vážení návštěvníci naší webové stránky, děkujeme Vám za vyplnění ankety a Vaše názory na plánový projekt na Jordánu. Výsledky ankety jsou kromě zveřejnění zde také předány zastupitelstvu města Tábor a jsou využity v mé diplomové práci. Iva Nováčková, studentka a Doc.Ing. Ladislav Satrapa CSc., FSv, ČVUT v Praze (vedoucí DP).

        V případě nejakého dalšího dotazu se můžete obrátit na mě: Iva Nováčková

Technické připomínky ke stránkám Přehrady ČR můžete zasílat správci webu .