Výstava:
PŘEHRADY JAKO ODKAZ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V OCHRANĚ PŘED POVODNĚMI
Business picture

Projekt „Památky a povodně“

Výstava obsahuje dílčí výsledky výzkumu probíhajícího v rámci projektu „Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi“ s identifikačním číslem DF11P01OVV009. Projekt je řešen v letech 2011 až 2015 v rámci „Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)“ podporovaného Ministerstvem kultury ČR na pracovišti Katedry hydrotechniky Stavební fakulty ČVUT v Praze a na dalších pracovištích v NTM, UTAM a ČZU.

Projekt je rozdělen do celkem pěti dílčích cílů, z nichž cíl č. 3 se zabývá rolí historických vodních děl a je řešen na Katedře hydrotechniky Fakulty stavební ČVUT v Praze. Na území České republiky se nachází značné množství historických vodních děl, která se významným způsobem řadí do fondu nemovitého kulturního dědictví, zejména industriálního dědictví. Řada těchto vodních děl plní dodnes své vodohospodářské funkce, jiná již původnímu účelu neslouží. Jedná se o vodní nádrže, rybníky, hamry, mlýny, pily, vodní elektrárny, umělé vodní přivaděče, důmyslné odvodňovací příkopy a kanály na ochranu před přívalovými dešti, atd. Cílem projektu je rovněž posouzení role historických vodních děl v rámci stávajících systémů protipovodňové ochrany a možností jejich využití v současné době. Některé z těchto historických vodních děl nejsou schopny zajistit platné bezpečnostní standardy při převádění katastrofálních průtoků. Projekt se v této souvislosti zabývá otázkou zajištění jejich bezpečnosti technickým řešením, které bude citlivě reflektovat jejich kulturně historický charakter.

Novinky

  • Připravuje se expozice na půdě SPŠ stavební v Dušní v Praze v polovině ledna.
  • Po NTM, Vysokém Mýtě, Fakultě stavební a Povodích Vltavy, Labe a Moravy je výstava nyní k vidění v Chomutově na půdě Povodí Ohře, s.p., (hlavní posterová sekce bez modelu přehrady Pařížov).
  • Výstava v NTM byla 15. listopadu ukončena, model přehrady Pařížov byl prozatím uložen do depozitáře a je v jednání jeho další umístění.

Logo výstavy

Přehrada Pařížov - 100 let


Kontakt

Autoři:
Ing. Martin Horský, Ph.D.
Ing. Petra Nešvarová Chvojková, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur

E-Mail: horsky@fsv.cvut.cz

Přehrady ČR


Upoutávka

Upoutávka
Model přehrady Pařížov